CO

Công dụng : Để nối các đoạn ống thẳng trong trường hợp thi công khó khăn (vướng kết cấu nhà, không xoay được ống và ren khi sửa chữa ống…)