Phiếu kiểm nghiệm ống HDPE :                                        Bảng Quy cách sản phẩm :
– HDPE 20 2.0: HDPE 20 2.0                                                  – Ống LướiOngLuoi                      – Ống Xoắn kẽm: OngXoankem 
– HDPE 25 2.3: HDPE 25 2.3                                                  – Ống GânOngGan                        – Ống Hút Bụi: OngHutBui
HDPE 32 3.0: HDPE 32 3.0                                                  – Ống DẻoOngDeo                         – Ống Cứu Hỏa: Ongcuuhoa
– HDPE 40 3.0: HDPE 40 3.0                                                  – Ống CâyOngCay                          – Ống HDPE: OngHDPE
– HDPE 50 3.0: HDPE 50 3.0                                                  – Ống Trắng: OngTrang                  – Ống LDPE: OngLDPE
– HDPE 63 3.8: HDPE 63 3.8                                                  – Ống Hơi VàngOngHoi                – Ống Phun Sương: OngPhunSuong
                                                                                                    – Ống PE Tưới: OngPETuoi