Hội viên tham dự họp cùng Cục Hàng Hải Việt Nam về cước tàu biển