Ống Cây uPVC Þ90 x 1,7mm

160,000
Ngoài ra, uPVC ø90 còn có các số ly khác : 1.7mm, 2.3mm, 2.9mm, 3.8mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!