Ống Cây uPVC Þ76 x 2.5mm

196,000
Ngoài ra, uPVC ø76 còn có các số ly khác : 1.8mm, 3.2mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!