Ống Cây uPVC Þ60 x 1,5mm

93,600
Ngoài ra, uPVC ø60 còn có các số ly khác : 2.mm, 2.5mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!