Ống Cây uPVC Þ49 x 2.4mm

119,200
Ngoài ra, uPVC ø49 còn có các số ly khác : 1.5mm, 1.8mm, 2.1mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!