Ống Cây uPVC Þ42 x 1,4mm

60,800
Ngoài ra, uPVC ø42 còn có các số ly khác : 2.1mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!