Ống Cây uPVC Þ34 x 1,4mm

48,800
Ngoài ra, uPVC ø34 còn có các số ly khác : 2.0mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!