Ống Cây uPVC Þ27 x 1,2mm

33,200
Ngoài ra, uPVC ø27 còn có các số ly khác : 1.8mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!