Ống Cây uPVC Þ250 x 6.2mm

1,612,000
Ngoài ra, Upvc ø250 còn có các loại khác với số ly : 4.9mm, 7.0mm, 7.3mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!