Ống Cây uPVC Þ220 x 5,0mm

1,148,000
Ngoài ra, Upvc ø220 còn có các loại khác với số ly : 4.0mm, 6.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!