Ống Cây uPVC Þ21 x 1,6mm

33,600
Ngoài ra, Upvc ø21 còn có các số ly : 1.2mm, 3.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!