Ống Cây uPVC Þ168 x 5,0mm

872,000
Ngoài ra, Upvc ø168 còn có các số ly khác : 2.8mm, 3.5mm, 4.5mm, 7.3mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!