Ống Cây uPVC Þ114 x 2,6mm

310,000
Ngoài ra, Upvc ø114 còn có các số ly khác : 2.0mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm….Muốn biết thêm chi tiêt liên hệ văn phòng công ty!