GânXD Dày Þ120-20m

8,020,000
Ngoài gân 120 dày bình thường còn có 2 loại gân 120 dày đặc biệt như : 8ly và 11ly